Tin cậy

Parallels 2X MDM

apps
4.18MB
Tải về
Lượt tải về của cửa hàng 3k - 5k
Phiên bản 8.1.817 4 năm trước

Mô tả của Parallels 2X MDM

Parallels 2X Mobile Device Management app allows you to take control of your mobile phone with your keyboard and mouse via Wifi using your web browser or via internet when connected to a Parallels 2X Mobile Device Management account.

The main remote control features include <b>(Parallels 2X Mobile Device Management account NOT required)</b>:

<b>Camera</b> - You can see a live stream of your mobile device camera from your browser and take pictures

<b>SMS</b> - You can send your sms via web interface just like from your phone and receive a popup directly on your browser (Chrome or Firefox with desktop notifications extension) when a message is received. Autocomplete, mass-messages, and other features.

<b>Contacts</b> - You can see the contacts present on your phone, add or delete phone numbers and emails.

<b>Call Handler </b> - When your phone starts to ring you will see it on your Web Desktop, and you can decide to answer (With speakerphone or headset of your phone)

<b>Wifi Keyboard</b> - Remotely type text on your device using your keyboard

<b>File Manager</b> - A complete file manager with preview functions, to navigate into your device memory. You can fast see text files and images by double-clicking on the file icon. Files can be uploaded with drag&drop too (IE doesn't work).

<b>Sensors</b> - You can see the values of the sensors of your phone. You will find a compass that shows the orientation of your phone and Google Maps showing the position based on Network or GPS.

<b>Clipboard</b> - You can see and set the clipboard of your phone absolutely in real time.

<b>Personal Web Server</b> - Web pages hosting on your android phone!

<b>Shell</b> - A simple but complete way to access the phone shell directly from the web.

<b>Logs</b> - Now you can see the logs directly via web interface!

Internet Explorer in compatibility mode is not supported.

Register and connect this device to a Parallels 2X Mobile Device Management account to remote control via internet and additional features. Parallels 2X Mobile Device Management is an online service that allows you to easily manage, secure, monitor, find and track your mobile phones, tablets or notebook computers.

The main features include <b>(Parallels 2X Mobile Device Management account required)</b>:

<b>Bridge Mode</b> -Take control of your device through an internet connection from anywhere.

<b>Device Tracking</b> – Simple, precise tracking of connected mobile devices using Bing Maps

<b>Deploy Applications</b> – Manage apps to groups of Android phones

<b>Security</b> – Remotely lock or wipe corporate data from abused, lost or stolen devices

<b>Administration Portal</b> – Receive alerts, send messages to your mobile devices and audit your users

Take full advantage of your mobile devices without creating a management nightmare. Sign Up for a Free Parallels 2X Mobile Device Management account at <a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttps://mdm.2x.com/Signup/SignupForm%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNGEuC_qEl3MdqQr0tFs1z6Z8P3BQg&sa=D&usg=AFQjCNF7LHeg7AhJTX1Lx5VRToLpY6hdlQ" target="_blank">https://mdm.2x.com/Signup/SignupForm</a> or directly from this application.

#IMPORTANT NOTE

Parallels 2X Mobile Device Management is provided free of charge for up to 5 devices, but without technical support.

Questions about Parallels 2X Mobile Device Management should be posted here

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://parallels.com/eu/products/mdm/support/%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNEWsLrk8vaYxb3VSRb55t3b1mazag&sa=D&usg=AFQjCNHsdFvlBZj46C3ijQqj-pJmUKHpNw" target="_blank">http://parallels.com/eu/products/mdm/support/</a>

And read our manual:

<a href="https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://www.2x.com/manual/mdmmanual.pdf%26sa%3DD%26usg%3DAFQjCNH4qXQOs67vq9n7rs41XvIrrTP2xQ&sa=D&usg=AFQjCNHNCcOJKhFpoBIRoEq1mrS3UW_LbA" target="_blank">http://www.2x.com/manual/mdmmanual.pdf</a>

Please note that these forums are answered by users, not Parallels staff. If you need technical assistance from Parallels, you would need to purchase a commercial Parallels 2X Mobile Device Management account

</div> <div jsname="WJz9Hc" style="display:none">Parallels 2X Mobile Device Management ứng dụng cho phép bạn kiểm soát điện thoại di động của bạn với bàn phím và chuột của bạn thông qua Wifi sử dụng trình duyệt web của bạn hoặc qua internet khi kết nối với một tài khoản quản lý thiết bị Parallels 2X Mobile.

Các tính năng điều khiển từ xa chính bao gồm <b> (Parallels 2X Mobile Device Management tài khoản không cần thiết) :

<b> Máy ảnh - Bạn có thể thấy một dòng sống của camera của điện thoại di động của bạn từ trình duyệt của bạn và chụp ảnh

<b> SMS - Bạn có thể gửi sms của bạn thông qua giao diện web giống như từ điện thoại của bạn và nhận được một popup trực tiếp trên trình duyệt của bạn (Chrome hoặc Firefox với thông báo trên màn mở rộng) khi nhận tin nhắn. Autocomplete, hàng loạt tin nhắn, và các tính năng khác.

<b> Liên - Bạn có thể xem danh bạ hiện tại trên điện thoại của bạn, thêm hoặc xóa các số điện thoại và email.

<b> Call Handler - Khi điện thoại bắt đầu đổ chuông bạn sẽ thấy nó trên Desktop Web của bạn, và bạn có thể quyết định cho trả lời (với loa ngoài hoặc tai nghe của điện thoại)

<b> Wifi Bàn phím - Điều khiển từ xa gõ văn bản trên thiết bị của bạn bằng cách sử dụng bàn phím của bạn

<b> File Manager - Một quản lý tập tin hoàn chỉnh với chức năng xem trước, để di chuyển vào bộ nhớ điện thoại của bạn. Bạn có thể nhanh chóng xem các tập tin văn bản và hình ảnh bằng cách nhấn đúp chuột vào biểu tượng tập tin. Tập tin có thể được tải lên bằng cách kéo và thả quá (IE không làm việc).

<b> Cảm biến - Bạn có thể thấy các giá trị của các cảm biến của điện thoại của bạn. Bạn sẽ tìm thấy một cái la bàn cho thấy sự định hướng của điện thoại của bạn và Google Maps cho thấy vị trí dựa trên mạng hoặc GPS.

<b> Clipboard - Bạn có thể xem và thiết lập bộ nhớ tạm của điện thoại của bạn hoàn toàn trong thời gian thực.

<b> Personal Web Server - trang web lưu trữ trên điện thoại Android của bạn!

<b> Shell - Một cách đơn giản nhưng đầy đủ để truy cập vỏ điện thoại trực tiếp từ web.

<b> Logs - Bây giờ bạn có thể xem các bản ghi trực tiếp thông qua giao diện web!

Internet Explorer trong chế độ tương thích không được hỗ trợ.

Đăng ký và kết nối thiết bị này với một tài khoản quản lý thiết bị Parallels 2X Mobile để điều khiển từ xa qua internet và các tính năng bổ sung. Parallels 2X Mobile Device Management là một dịch vụ trực tuyến cho phép bạn dễ dàng quản lý, an toàn, theo dõi, tìm kiếm và theo dõi điện thoại di động của bạn, máy tính bảng hoặc máy tính xách tay.

Các tính năng chính bao gồm <b> (Parallels 2X Mobile Device Management yêu cầu tài khoản) :

<b> Bridge Mode -Đi kiểm soát thiết bị của bạn thông qua một kết nối internet từ bất cứ nơi nào.

<b> Device Theo dõi - Đơn giản, theo dõi chính xác của các thiết bị di động kết nối bằng cách sử dụng Bing Maps

<b> Triển khai ứng dụng - Quản lý ứng dụng để nhóm các điện thoại Android

<b> Bảo mật - Điều khiển từ xa khóa hoặc xóa dữ liệu từ các thiết bị của công ty bị lạm dụng, bị mất hoặc bị đánh cắp

<b> Quản lý Portal - Nhận thông báo, gửi tin nhắn đến các thiết bị di động của bạn và kiểm toán sử dụng của bạn

Hãy tận dụng đầy đủ các thiết bị di động của bạn mà không cần tạo một cơn ác mộng quản lý. Đăng ký tài khoản miễn phí quản lý thiết bị di động Parallels 2X tại <a href="https://www.google.com/url?q=https://mdm.2x.com/Signup/SignupForm&sa=D&usg=AFQjCNGEuC_qEl3MdqQr0tFs1z6Z8P3BQg" target="_blank">https://mdm.2x.com/Signup/SignupForm</a> hoặc trực tiếp từ ứng dụng này.

#LƯU Ý QUAN TRỌNG

Parallels 2X Mobile Device Management được cung cấp miễn phí cho tối đa 5 thiết bị, nhưng không có hỗ trợ kỹ thuật.

Các câu hỏi về Parallels 2X Mobile Device Management phải được đăng ở đây

<a href="https://www.google.com/url?q=http://parallels.com/eu/products/mdm/support/&sa=D&usg=AFQjCNEWsLrk8vaYxb3VSRb55t3b1mazag" target="_blank">http://parallels.com/eu/products/mdm/support/</a>

Và đọc hướng dẫn của chúng tôi:

<a href="https://www.google.com/url?q=http://www.2x.com/manual/mdmmanual.pdf&sa=D&usg=AFQjCNH4qXQOs67vq9n7rs41XvIrrTP2xQ" target="_blank">http://www.2x.com/manual/mdmmanual.pdf</a>

Xin lưu ý rằng các diễn đàn đều được trả lời bởi người sử dụng, không phải song song với nhân viên. Nếu bạn cần hỗ trợ kỹ thuật từ Parallels, bạn sẽ cần phải mua một tài khoản quản lý thiết bị di động Parallels 2X thương mại

</b></b></b></b></b>
</b>

</b></b></b></b></b></b></b></b></b></b></b>
</b></div> <div class="show-more-end">

Xem thêm

Người dùng cửa hàng đánh giá cho Parallels 2X MDM

3.67
3
5
1
4
0
3
2
2
0
1
0

Đánh giá cửa hàng trên Parallels 2X MDM

Ngôn ngữ
Không có đánh giá nào trên Parallels 2X MDM, hãy là người đầu tiên!

Cờ Parallels 2X MDM

Cờ trusted
Hoạt động tốt 0
Cờ needs licence
Cần giấy phép 0
Cờ fake
Ứng dụng giả mạo 0
Cờ virus
Virus 0
Ảnh đại diện cửa hàng apps
Cửa hàng apps 2.71M 3478.84M

Thông tin APK về Parallels 2X MDM

Phiên bản APK 8.1.817
Khả năng tương thích Android 2.0+ (Eclair)
Lập trình viên 3CX MDM


Tải về Parallels 2X MDM APK
Tải về